CO2 Prestatieladder

De directie van CRH Structural heeft besloten de aandacht die er al is voor MVO te onderstrepen met de certificering volgens de CO2 prestatieladder, op niveau 3. Door onze CO2 uitstoot inzichtelijk te krijgen, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

De CO2-Prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Hierbij wordt gelet op de punten inzicht in de eigen CO2 uitstoot, reductie van deze uitstoot, transparantie over de interne verduurzaming en het participeren in CO2 vriendelijke projecten. De CO2 ladder kent 5 niveau’s, 5 is het hoogst haalbare. Op dit niveau moet bijvoorbeeld ook de keten meedoen in de reductie.

3.A.1 Emissie-inventaris
CO2-footprint 2012 van AlvonHeembeton.

3.C.1 Doelstellingen
Onze doelstellingen richten zicht in eerste instantie op de interne bedrijfvoering en dan met name het energieverbruik voor de productielocaties, maar ook het lease-wagenpark komt aan bod. Verder naar de toekomst kijken we naar cementreductie en/of inzet van meer reststoffen. Voor 2015 hebben we de volgende doelstellingen vastgesteld:

    Productie Lelystad Productie Veenoord Kantoor Veenoord
Scope1   5% reductie op aardgas Hal 1-3: 5% reductie op aardgas Leasewagens: inzichtelijk maken van labels,
verbruik en overtredingen en communiceren
naar berijders
Scope 2   omzetten van grijze stroom naar groene stroom voor minimaal 5% aan kWh
Scope 2   5% reductie op elektra Hal 1-3: 5% reductie op elektra  
Algemeen   Via monitoring PEMS inzichtelijk
maken van energiestromen
   
Algemeen   Inzichtelijk maken milieubelasting betonmengsels in samenwerking met Cementbouw

(Reducties zijn van toepassing op omzetgerelateerde emissies)

Communicatie
Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent reductie CO2 uitstoot binnen onze bedrijven. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan hier aan.

Voor meer informatie over duurzaam beton kunt u naar de site www.betonisduurzaam.nl

3.D.1 Keteninitiatief

CO2 arm beton CEMENTBOUW
In de samenstelling van beton wordt de grootste uitstoot van CO2 veroorzaakt door cement en vulstoffen zoals kalksteenmeel en vliegas. Enerzijds door de productie, maar ook door de logistiek en verwerking ervan. Deze stoffen worden binnen AlvonHeembeton geleverd door Cementbouw, ook een CRH-bedrijf. Vanuit AlvonHeembeton zijn we voornemens deze stromen in kaart te brengen, gezamenlijk met Cementbouw. Aan de hand hiervan krijgen we inzichtelijk waar kansen liggen om mogelijk CO2 te reduceren.

LCA Beton
Op 1 januari 2013 is de milieuparagraaf van het Bouwbesluit 2012 van kracht. Hierin is opgenomen dat bij een aanvraag van een bouwvergunning de milieuprestatie van gebouwen moet worden berekend. Deze milieuprestatie wordt berekend op basis van LCA gegevens van alle bouwproducten in het bouwwerk. Dit zijn de milieu-efecten van bouwproducten berekend over de gehele levenscyclus van dat bouwwerk.

Om de huidige LCA inzichtelijk te kunnen maken zijn representatieve gegevens nodig. Diverse bedrijven zijn dan ook gevraagd data van haar constructieve betonproducten aan te leveren. Onze bijdrage bestaat uit het leveren van gegevens van Heembeton en Alvon producten.

Na afloop van de LCA studie worden de nieuwe gegevens opgenomen in de Nationale Milieudatabase en daarmee ook in de verschillende rekenprogramma’s (zoals GPR, GreenCalc, DuboCalc en BREEAM-NL). Gebruikers van deze rekenprogramma’s berekenen de milieuprestatie van een bouwwerk dan met geactualiseerde data.

De actualisatie van de LCA’s is een initiatief van de AB-FAB, waar wij bij zijn aangesloten. De LCA’s worden in de database opgenomen als een gemiddelde waarde van de leden van AB-FAB. De afronding van de LCA studie is voorzien voor eind 2012.

kamagra kopen een vergelijkbare werkingsmechanisme met Viagra en helpt de mannen hun libido te verhogen en ook een aanhoudende erectie te bereiken, wat de herstelling van seksuele relaties bevoorderd.